Науково-практична конференція
«Бібліотечна справа у сучасних інформаційно-комунікативних процесах: тенденції та перспективи»
Місце проведення
Терміни
Стати учасником

Національний університет
"Острозька академія"
м. Острог

Подача заявок на участь:
до 15 травня 2017

Заявка на участь у конференції із поданням матеріалів

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ


Вступне слово
Наукова бібліотека, конфернеція, острозька академія

Шановні колеги,

Запрошуємо Вас взяти участь у науково-практичній конференції «Бібліотечна справа у сучасних інформаційно-комунікативних процесах: тенденції та перспективи».

 Інформаційне повідомлення (pdf, 235 Кб)

 Програма конференції (pdf, 655 Кб)

Напрямки роботи конференції

- Бібліотека у системі освітніх та наукових комунікацій.

- Інформаційні технології в бібліотечній справі.

- Прикладні соціально-комунікативні технології.

- Історія розвитку бібліотечної справи.Повнотекстові доповіді приймаються до 15 травня 2017 року.

Обговорення надісланих доповідей проводитиметься у дистанційному форматі з 20 травня до 26 травня 2017 шляхом відправки через спеціальну форму на сайті конференції за адресою http://libconf.oa.edu.ua.

Робочі мови конференції: українська, англійська.

Вимоги до змісту доповіді

Доповідь за змістом повинна містити три обов’язкові частини:

  1. Актуальні проблеми бібліотечної справи у сучасних інформаційно-комунікативних процесах.

  2. Практика, досвід вирішення згаданих проблем та основні тенденції.

  3. Перспективи та пропозиції щодо вирішення існуючих проблем.

Рекомендації щодо оформлення доповідей
1. Текст:

— Текстовий редактор Microsoft Word 2003-2016, PowerPoint 2003-2016.

— Текст статей необхідно подавати електронним носієм (файл з розширенням doc або docx).

— Формат A4.

— Шрифт Times New Roman, розмір — 14 кеглів, інтервал 1,5, поле верхнє, нижнє, ліве, праве — 2см, без колонтитулів, без переносу частин слів, з нумерацією сторінок, обсяг доповіді не повинен перевищувати 10 сторінок.

— Назви розділів у тексті доповіді — по центру жирним, назви підрозділів — по центру курсивом. Не допускається форматування за допомогою пустих рядків.

— Наступний рядок — ініціали і прізвище автора й співавторів (розмір шрифту 14, жирний) ліворуч у називному відмінку.

— Наступний рядок — учений ступінь, учене звання, посада автора (розмір шрифту 14, курсив) ліворуч (без скорочень).

— Наступний рядок — назва бібліотеки, навчального закладу (розмір шрифту 14, курсив) ліворуч.

— Наступний рядок — назва статті великими літерами (розмір шрифту 14, жирний) по центру.

— Нумерація сторінок, пунктів, рисунків, таблиць, формул подаються арабськими цифрами без знака №.

— При наборі не застосовувати для форматування тексту додаткові інтервали.

— Не встановлювати відступ (абзац) першого рядка табуляцією або декількома проміжками.

— Не використовувати клавішу «Enter» для обриву рядків.

— Не робити «штучний» перенос слів за допомогою дефіса.

— Лапки потрібно набирати однакові по всій статті.

— Не використовувати дефіс замість тире.

— Слова мають бути розділені одним проміжком.

— Автоматично не встановлювати заборону висячих рядків.

2. Ілюстрації:

— Якість ілюстрації повинна забезпечити їх чітке відтворення.

— Рисунки та графіки у статтю вставляють в одному з форматів (jpeg, bmp, tif) з роздільною здатністю не менше ніж 300 dpi (подавати якісні оригінали).

— Рисунки підписують і нумерують (якщо їх більше ніж один).

— Підпис має бути під ілюстрацією і позначається скороченим словом «Рис.».

— Всі об’єкти в простих рисунках, які зроблені у Word, мають бути обов’язково згруповані. Текст статті не повинен містити рисунків і/або текста в рамках, рисунків, розташованих поверх/за текстом й т.ін., тобто текст повинен форматуватися таким чином, щоб для всіх об’єктів було встановлено розміщення «у тексті». Складні, багатооб’єктні рисунки з нашаруваннями готувати за допомогою графічних редакторів у кривих формату eps, cdr, ai, pdf. Повинні бути доступними для виправлення.

— Схеми і блок-схеми слід розміщувати після першого посилання на них по тексту. — Оскільки друк чорно-білий, не застосовувати фон і колір у графіках, діаграмах тощо.

3. Таблиці:

— Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею в правому кутку курсивом. Слово «Таблиця» починають з великої літери.

— Таблиці на 2 кеглі менші від основного тексту.

— Комірки таблиці не заливати кольором.

— Таблиці, ілюстрації не повинні виходити на поля. Підписи до них повинні мати одні і ті ж стилі оформлення.

4. Формули:

Формули подають у форматі Microsoft Equation 3.0 (він є внутрішнім редактором формул у Microsoft Word for Windows), вирівнюють по центру посередині тексту і нумерують в круглих дужках з правого краю.

— Якщо є формули без дробів, позначення символів буквами латинського, грецького алфавіту вставляти за допомогою редактору вставка-символ, а не у редакторі формул. Напр. n=5, x1≥3, ß тощо.

5. Посилання на використані джерела:

— Посилання на літературу слід давати в квадратних дужках, наприклад [3, 68; 5, 37], де перша цифра вказує порядковий номер джерела у списку літератури, а друга — відповідну сторінку, джерело (зі сторінкою) відокремлюється від іншого джерела крапкою з комою).

— Посилання в квадратних дужках [ ] не набирати в редакторі формул.

6. Примітки:

— Примітки до тексту і таблиць, в яких наводяться довідкові і пояснювальні дані, нумеруються послідовно в межах однієї сторінки.

— Примітки до тексту робляться автоматично і нумеруються арабськими цифрами.

7. Оформлення списку використаних джерел:

— В кінці статті через рядок подається список літератури, в якому необхідно обов’язково вказати: авторів видання, назву, місто видання, видавництво, повний обсяг видання; для періодичних видань — вказати номер видання та сторінки, на яких розміщений матеріал. В основному тексті посилання на джерела записуються в квадратних дужках.

— Літературні джерела, що цитуються або використовуються у статті, повинні бути пронумеровані.

— Оформлення списку використаних джерел має відповідати вимогам державних стандартів, які наведено в Бюлетень ВАК України, № 3, 2008 (Форма 23, С.9–13).

Зауваження:

— У тексті статті можуть бути внесені редакційні виправлення або скорочення під час вичитки коректором.

— Автори тексту відповідають за правильність і точність даних та фактів, які наводяться, а також за використання даних, що не є предметом відкритої публікації.

— Матеріали оформлені з відхиленням від зазначених вимог розглядатися не будуть.Організаційний комітет
Кралюк П.М.,
доктор філософських наук, професор, перший проректор з навчально-наукової роботи Національного університету «Острозька академія».
Коцюк Ю.А.,
кандидат психологічних наук, директор Наукової бібліотеки Національного університету «Острозька академія».
Лебедюк В.М.,
кандидат наук з державного управління, доцент, декан факультету Політико-інформаційного менеджменту Національного університету «Острозька академія».
Денисенко Н.В.,
завідувач інформаційно-бібліографічного відділу Наукової бібліотеки Національного університету «Острозька академія».
Цеп'юк Г.П.,
завідувач відділу комплектування та наукової обробки літератури Наукової бібліотеки Національного університету «Острозька академія».
Клебан Ю.В.,
завідувач відділу інформаційних технологій Наукової бібліотеки Національного університету «Острозька академія».

Контактна інформація

Місце проведення:
Наукова бібліотека Національного університету «Острозька академія»
Тел/факс:
(03654) 3 05 97
Email:
library@oa.edu.ua
Адреса:
35800, м.Острог, вул. Семінарська, 2

Додатково
Сайт бібліотеки:
Сайт університету:
Система управління методичним забезпеченням:
Електронний доступ до підручників для студентів та викладачів НУ ОА: