Роль бібліотечної системи LitPro в інформаційному забезпеченні наукової на навчально-методичної діяльності університету
Автор:
Денисенко Наталія Володимирівна, завідувач інформаційно-бібліографічного відділу, НаУОА
Ключові слова (укр):
Ключові слова (рус):
Ключові слова (eng):
Анотація:

Наукова бібліотека є важливим структурним підрозділом вищого закладу освіти, який надає можливість вільно користуватися джерелами інформації та ефективно використовувати накопичений десятиліттями документальний потенціал. Поряд з традиційними функціями, такими як кумулятивна, просвітницька, виховна, освітня, комунікативна, книгозбірня виконує нові, активно використовує інноваційні форми обслуговування, вливається у систему соціальних комунікацій.

Чимало змін відбулося у бібліографічному обслуговуванні, що є невід’ємною складовою інформаційної діяльності бібліотеки. Вони пов’язані з автоматизацією процесів обробки літератури та обслуговування користувачів, сучасним підходом до комплектування фондів, впровадженням інноваційних інформаційних технологій у роботу, удосконаленням професійної майстерності бібліотекарів.

Довідково-інформаційна діяльність є традиційним видом роботи бібліотеки. Поряд з цим сферою, яка динамічно розвивається та спрямована на безпосереднє забезпечення конкретних та потенційних потреб читачів, широке використання електронних ресурсів для підвищення якості обслуговування користувачів [1].

Цьому сприяє активне формування фондів електронних ресурсів, зокрема, використання електронних каталогів, що дозволяє здійснювати швидкий пошук за будь-яким елементом опису документа чи кількома з них, а також виконувати складні читацькі запити. Ефективність використання сукупного інформаційного потенціалу бібліотеки залежить, перш за все від професійної та якісної структурної організації, систематизації та індексування бібліографічних ресурсів.

Наукова бібліотека Національного університету «Острозька академія» постійно інтегрує новітні технології у роботу та ставить на перше місце відвідувача і його запит. Для удосконалення процесу довідково-інформаційного обслуговування у ній, окрім електронного каталогу, створили та активно використовують інформаційну систему  забезпечення літературою навчального та наукового процесу LitРro. Доступ до системи є вільним, окрім можливості ознайомлення з повнотекстовими ресурсами, як з локальної мережі університету, так і з мережі Internet за адресою: http://litpro.oa.edu.ua/. Сайт розроблений на основі технології ASP.NET MVC, а гортання книг організовано на основі технології Flash.

Спочатку система повинна була виконувати лише довідково-інформаційну функцію та спрощувати процес інформування користувачів про внутрішні фонди книгозбірні. Наразі вона зазнала суттєвих та важливих змін. Вони пов’язані з тим, що значна кількість студентів вважає, що книги у електронному вигляді мають переваги у порівнянні з друкованими аналогами. Система надає студентам можливість здобути інформацію про те, яка є література з певного предмету у читальній залі, на абонементі та у ресурсному центрі, а також кількість примірників. Окремо виділяється базова та інша рекомендована література. Внутрішні користувачі можуть переглядати конспекти лекцій викладачів, базові книги, а невдовзі й рекомендовані, у режимі он-лайн, додавати їх у закладки, здійснювати пошук. Для цього потрібно авторизуватися через Google сервіси, використовуючи корпоративну скриньку НаУОА (@oa.edu.ua). Перший запит певної книги перенаправляється у систему LitPro2 (http://litpro2.oa.edu.ua/). У ній книги розміщені за галузями знань, відповідно до бібліотечної класифікації документів УДК. Користувач може відразу побачити усі електронні варіанти книг. Повторне звернення до системи – відкриває запитану книгу. Пошук літератури здійснюється як у окремому полі «Пошук книги», так і безпосередньо по навчальному курсу. Дані про фахові періодичні видання та роки їх надходжень також можна отримати з системи.

LitРro є корисною та актуальною, оскільки функціонує завдяки активній співпраці викладачів, методистів кафедр та бібліотекарів. Для кожного методиста кафедри чи відповідальної за роботу з бібліотекою особи (за бажанням колективу кафедри) створюється обліковий запис. Цьому працівнику викладачі подають інформацію про навчальні курси та базову і рекомендовану літературу до кожного з них. Він вносить ці дані за розробленим зразком у систему, а також, кількість студентів, які вивчають предмет та курс.

Питання книгозабезпеченості навчальних дисциплін є важливим для Національного університету «Острозька академія». В університеті відкриваються нові факультети, спеціальності, впроваджуються нові навчальні дисципліни, а це вимагає оперативної і копіткої роботи працівників бібліотеки та викладачів і потребує постійного вдосконалення. Оскільки система, дає можливість бачити забезпеченість предмету підручниками, то можна відразу ж замовити необхідну літературу, оцифрувати документ на паперовому носієві чи придбати електронний.

Книгозабезпеченість трактується, як визначення числа примірників книг, відібраних за різними критеріями: або в розрахунку на одного студента, або за напрямками та спеціальностями, або за циклами дисциплін, або за конкретними дисциплінами, або за видами та формами навчання, тобто це досить різноманітне поняття [2].

Відповідно до Постанови Кабміну України від 30 грудня 2015 р. № 1187забезпеченістю навчальними матеріалами вважається наявність підручників, навчальних посібників, конспектів лекцій, хрестоматій згідно з переліком рекомендованої літератури з розрахунку один примірник на п’ять осіб фактичного контингенту студентів та заявленого додаткового ліцензованого обсягу в разі розширення провадження освітньої діяльності або їх наявність в електронній формі (у локальному чи віддаленому доступі) для необмеженої кількості користувачів з дотриманням вимог законодавства про інтелектуальну власність. Для вибіркових навчальних дисциплін дозволяється використання навчальних матеріалів лише в електронній формі [4]. Коефіцієнт книгозабезпеченості відображає ступіть забезпечення книгою студента, для якого вона призначена.

Система LitРro має функцію автоматичного генерування звітів. Один з них інформує про основну навчальну літературу, що є у Науковій бібліотеці за певним напрямом підготовки. Форма іншого розроблена на основі Наказу Міністерства освіти і науки України № 1021 від 17 вересня 2012 року «Про затвердження примірних зразків документів, що додаються до заяв, для проведення ліцензування освітніх послуг у сфері дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної та вищої освіти». Звіт надає відомості про кількісні показники інформаційного забезпечення бібліотеки та обсяг її фондів. Звіт з переліком фахових періодичних видань з напряму підготовки (спеціальності), що ліцензується, а також у відповідній галузі знань, які є в бібліотеці вищого навчального закладу та у читальних залах, також генерується за формою згідно з зазначеним наказом.

Облік бібліотечного фонду за навчальними дисциплінами допомагає  бібліотеці аналізувати процес комплектування, а для університету ці дані необхідні під час акредитації кафедр та факультетів. Використання системи LitРro дозволяє швидко надати будь-яку інформацію з цього питання. За її допомогою можна оперативно вирішити питання першочергового комплектування фону бібліотеки літературою, якої не вистачає, як у друкованому вигляді, так і у електронному.

Оскільки одним із стратегічних напрямків реформування вищої освіти є значне збільшення обсягу самостійної роботи студентів [3, с. 21], система дає можливість ознайомитися з наявною рекомендованою літературою з навчальної дисципліни та заощадити час на пошуку інформації про неї у каталогах, прочитати книгу в он-лайн режимі, що особливо важливо для студентів заочної форми навчання.

Функціональні можливості системи удосконалюються та розширюються. Найближчим часом вона може поповнитися книгами з гіпертекстовими посиланнями. У подальшому її можна доповнити мобільною версією.

У зв’язку з необхідністю допомогти користувачам здійснювати пошук інформації у необмеженому Інтернет-просторі, підвищенням попиту на організовану інформацію ми прагнемо створити повнотекстові тематичні колекції. Форма організації та їх змістове наповнення залежатиме від напрямів наукових досліджень науковців університету та найчастіших запитів відвідувачів. Це збільшить кількість віддалених користувачів.

На базі системи LitPro є можливість створення Інтернет-магазину з продажу книг викладачів та співробітників університету, а також літератури видавництва Національного університету «Острозька академія».

Отже, система LitPro дає змогу вчасно отримувати інформацію від викладачів про нові навчальні дисципліни та оперативно поновлювати дані про літературу, відповідно до внесеної як базова та рекомендована; актуалізувати не лише список підручників та посібників до дисципліни, а й електронні документи; підвищити рівень забезпечення книгами дисципліни та/чи кафедри університету; зробити більш ефективним бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів. Інформація, зосереджена в бібліотеці, залишає її фізичні межі, виходить в інформаційний простір. Із книгозбірні вона трансформується у інформаційний центр.

Саме від чіткої та якісної структури інформаційного простору бібліотеки залежить створення необхідного набору інструментів, використання якого дозволить забезпечити кожному студенту та науковцю ВНЗ зручний та швидкий доступ до інформації про бібліотечний фонд, а бібліотекарям реалізувати нові форми роботи з користувачами.

Список літератури

1.  Бичко О. М. Шляхи використання електронних ресурсів у довідково-бібліографічному обслуговуванні НБ ХНУ URL: https://goo.gl/2pI0qI. (дата звернення: 14.05.2017). 

2.  Мартинюк С. Б. Автоматизована база даних навчальних дисциплін НБ ХНУ – основа інформаційного забезпечення навчального процесу ВНЗ (з досвіду роботи НБ ХНУ) URL: https://goo.gl/8sjfqn.(дата звернення: 12.05.2017).

3.  Пасмор Н. П. Бібліотечно-інформаційне забезпечення самостійної роботи студентів. К.: Кондор, 2010. 116 с.

4.  Постанова Кабінету Міністрів України Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти від 30 грудня 2015 р. № 1187 URL: https://goo.gl/P9nqYs. (дата звернення: 12.05.2017).Інші публікації (random 5)