Модуль «комплектування» системи LitPro Наукової бібліотеки Національного університету «Острозька академія»
Автор:
Цеп'юк Галина Петрівна, Завідувач відділу комплектування та наукової обробки літератури, НаУ"Острозька академія". Наукова бібліотека
Ключові слова (укр):
Ключові слова (рус):
Ключові слова (eng):
Анотація:

Охарактеризовано роботу модуля “комплектування” системи Litpro для ефективного замовлення літератури НБ НаУОА.


  На сучасному етапі  швидкого зростання інформаційних потоків, зміни технологій, поширення інформації та умов її використання істотно посилюється роль теоретичних знань, їхнього впровадження в різні сфери людської діяльності. Розвиток інформаційної інфраструктури бібліотек вищих навчальних закладів із застосуванням нових технологій включає вдосконалення системи поповнення бібліотечних фондів. Важливою складовою формування фонду є його комплектування, від якості та повноти якого залежить рівень інформаційно-бібліотечного та бібліографічного обслуговування користувачів. Основною метою формування фонду бібліотеки навчального закладу є досягнення відповідності його тематики і складу тим завданням, що стоять перед бібліотекою [1, с.5].

 „Формування бібліотечних фондів відповідно до інформаційних потреб суспільства є однією з основних закономірностей цього процесу, адже якнайповніше задоволення запитів аудиторії, власне, і є метою бібліотечної діяльності, й саме інформаційні потреби слугують критерієм оцінки оптимальних обсягу, складу, структури фондів“ [2, с. 27].

Вітчизняні науковці І. Шкутник та О. Шестопалова зауважують: „Сучасна бібліотека університету повинна передбачати очікування користувача щодо задоволення інформаційних потреб та створення комфортного середовища. Задовольнити інформаційні потреби користувача, зробити інформацію доступною – саме в цьому полягає одна з найважливіших функцій бібліотеки ВНЗ“ [4, с. 347].

  Із розвитком інформаційних технологій змінилася традиційна форма комплектування фондів. Сучасній системі комплектування притаманні такі риси: різноманіття джерел документонадходжень, широке використання мережі Інтернет, автоматизація традиційних технологій комплектування.

Книгозабезпеченість навчального та наукового процесів університету є одним з головних завдань роботи НБ НаУОА і, зокрема, відділу комплектування та наукової обробки літератури.

Важливу роль в організації комплектування бібліотечного фонду відіграє зв’язок бібліотеки з кафедрами університету. Необхідність тісних контактів бібліотеки та кафедр диктується цілою низкою причин: змінами навчальних планів, відсутністю підручників із деяких дисциплін, впровадженням нових дисциплін та необхідністю придбання за рекомендацією кафедр нової спеціальної літератури, що виходить із друку та є необхідною для навчального та наукового процесу. Пріоритетними у комплектуванні фондів навчальною та методичною літературою є нововведені навчальні дисципліни та спеціальності, а також дисципліни кафедр, що акредитуються. Тому обов’язковою умовою комплектування фонду є орієнтація на перелік рекомендованої літератури, що пропонують кафедри НаУОА студентам для вивчення курсу.

Нині налагоджено співпрацю щодо замовлення необхідної літератури. Відпрацьовано механізм замовлення кафедрами наукової, навчальної та методичної літератури (монографії, посібники, підручники, наукова періодика, електронні ресурси і т. ін.) для забезпечення навчально-виховного та науково-дослідного процесів. За 2016 рік було виконано 90 % таких замовлень.

Замовлення літератури для навчального процесу та науково-дослідницької роботи здійснюється через модуль в системі Litpro, що надає можливість оперативного замовлення документів викладачами, науковцями, співробітниками університету для поповнення фонду наукової бібліотеки. В системі Litpro розміщені каталоги видавництв, що своєчасно поновлюються. Кафедри працюють із прайс-листами, каталогами видавництв, книготорговельних фірм, каталогами передплати періодичних видань, замовляючи підручники та періодичні видання, необхідні для забезпечення навчального процесу.

Для того, щоб зробити замовлення, необхідно увійти в систему під власним паролем кафедри, обравши наступні вкладки:Довідники/Замовлення літератури/+Додати замовлення та обов'язково вказати  Назву замовлення.

Система дозволяє сформувати списки, де вказуються: автор, назва підручника, рік видання та видавництво, дисципліна, кількість студентів, котрі її вивчають, та подати замовлення.

Замовлення від кафедр надходять у систему LitproЗамовлення, де обробляються працівниками відділу комплектування та обробки документів. Особлива увага при комплектуванні документами звертається на дисципліни кафедр, що акредитуються, на виконання їх замовлень із придбання літератури. Також можна дозамовити певну кількість примірників конкретного видання, якого не вистачає для задоволення в повному обсязі інформаційних потреб усіх користувачів. Використовуючи можливості нових технологій, бібліотека поліпшує якість формування фонду, проводячи постійний моніторинг книгозабезпеченості навчального процесу за допомогою „Книгозабезпечення навчальних дисциплін“. Надається перевага якісному, а не кількісному напрямку у комплектуванні фонду.

При надходженні до бібліотеки нової літератури, у системі Litpro зазначається стан замовлення. Методисти кафедр НаУОА можуть також відстежувати стан свого замовлення за допомогою статусу в системі Litpro. Усі нові надходження після опрацювання відображаються в електронному каталозі НБ НаУОА. На сайті НБ НаУОА в закладці “Нові надходження“ є можливість переглянути список документів, що надійшли до фонду бібліотеки за місяць та за галузями знань. Також регулярно здійснюється розсилка про “Нові надходження” кафедрам університету.

Отже, процес комплектування є основою початкового етапу роботи бібліотеки з формування бібліотечного фонду, від якого залежить уся бібліотечно-інформаційна діяльність, що виконує важливі соціальні функції: накопичення, зберігання та надання в користування документів для забезпечення вільного і безкоштовного доступу користувачів до інформації. Основними критеріями відбору документів є їх актуальність, цінність та профільність. Замовлення літератури через систему Litpro спрощує роботу бібліотекарів та здійснює оперативне комплектування книжкового фонду відповідно до потреб навчально-виховного процесу, науково-педагогічної та дослідницької діяльності академії. Перспективи системи Litpro вбачаємо у відпрацюванні функцій автоматизованого замовлення літератури, здійсненні підтримки подальших замовлень. Лише використовуючи новітні технології, віддалені ресурси, створивши абсолютно нову систему обслуговування, ми зможемо задовольнити зростаючі потреби своїх користувачів.

Список використаних джерел: 1. Вилегжаніна, Т. Поточне комплектування – один із важливих аспектів управління формуванням бібліотечного фонду / Т. Вилегжаніна // Бібліотечна планета. – 2007. – № 4. – 3. С. 4-7. 

2. Подуфала Ю. Інформаційне забезпечення комплектування документно-інформаційними ресурсами бібліотеки ВНЗ / Ю. Подуфала, І. Рябець // Вісник Книжкової палати. – 2016. – № 2. – С. 26–28.

3. Стрішенець, Н. Відбір при комплектуванні: мистецтво чи наука? / Н. Стрішенець // Бібліотечний вісник. – 2009. – №1. – С. 7-15. 
4. Шкутник І. М. Бібліотека та інформатизація сучасної освіти : технологія взаємодії / І. М. Шкутник, О. В. Шестопалова // Бібліотеки ВНЗ України у процесі імплементації Закону «Про вищу освіту» та інформатизації суспільства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 16–19 червня 2015 р. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2015. – С. 344–352.Інші публікації (random 5)